top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου ενάντια στην καύση απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:11/2020

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το ενδεχόμενο τροποποίησης της άδειας καύσης υπολειμμάτων ανακύκλωσης και επέκτασης αυτής σε RDF- SRF της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε., που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά.

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 23-6-2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την Α.Π. 9756/19-6-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. Ευαγγελία Δρόσου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Παντελεήμονα Τσακίρη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Καλούμαστε σήμερα να λάβουμε απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο τροποποίησης της άδειας καύσης υπολειμμάτων ανακύκλωσης και επέκτασης αυτής σε RDF- SRF της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε., που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά.

Στη συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και ειδικότερα από τους.:

1. Νικολάου Κώστα, Διευθυντή Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας,

2. Κατσιάμπουλα Αλέξανδρο, Διευθυντή Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης ΚΤΕ

3. Δρ. Τσέγα Γεώργιο, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Α.Π.Θ. και Διευθυντή Ερευνητικής Ομάδας HERACLES για το Εκθεσίωμα και την Ανθρώπινη Υγεία του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του Α.Π.Θ..

Επίσης ο κ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου και ο κ. Σπάσος Μιχαήλ, Μέλος Συντονιστικού Πρωτοβουλία 128 Συλλόγων, Σωματείων και Φορέων κατά της καύσης απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και ειδικότερα:

Ο Δήμαρχος, κ. Παντελεήμων Τσακίρης, ανέφερε πως βασικό του μέλημα είναι η προστασία της υγείας των δημοτών και του περιβάλλοντος και προς αυτήν την κατεύθυνση έτεινε χείρα συνεργασίας προς άπαντες τους εμπλεκόμενους για την επίτευξη αυτού του σκοπού, εξαντλώντας κάθε νόμιμη διαδικασία. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του ΤΙΤΑΝ με τρόπο που να επιτρέπει την καύση υπολειμμάτων ανακύκλωσης είναι πολύ κρίσιμο και ως τέτοιο το αντιμετωπίσαμε από την αρχή. Μάλιστα, η κρισιμότητα της σημασίας του εντείνεται ακόμη περισσότερο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τον δήμο μας, αλλά συνολικά την ευρύτερη περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η πηγή του προβλήματος επεσήμανε, ξεκινάει από τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε η συγκεκριμένη πολιτική. Πρόκειται για έναν τρόπο που δεν εμπλέκει τις τοπικές κοινωνίες, δεν διαβουλεύεται μαζί τους, δεν ανοίγει καν διάλογο. Επιπλέον, πρόκειται για έναν τρόπο που δεν ενημερώνει, δεν διαφωτίζει τις τοπικές κοινωνίες σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ποιότητα ζωής τους. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει γενικευμένη άγνοια για τις πιθανές επιπτώσεις που η καύση σκουπιδιών μπορεί να έχει στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε.

Χωρίς όμως εμπεριστατωμένη γνώση, χωρίς εκτενή επιστημονική ενημέρωση για το θέμα βαδίζουμε στα τυφλά. Εφόσον λοιπόν κανένας από τους αρμόδιους φορείς δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία να μας προσφέρει υπεύθυνη ενημέρωση, οφείλουμε να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι και τελικά να αποφασίσουμε με μόνο γνώμονα το κοινό καλό των κατοίκων του δήμου μας. Με μόνο κριτήριο την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής τους.

Σήμερα λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ για να πράξουμε και πάλι το καθήκον μας. Να προστατέψουμε την υγεία των ανθρώπων μας και το περιβάλλον του τόπου μας και ελπίζω ότι ενωμένοι θα αποφασίσουμε ομόφωνα προς αυτή την κατεύθυνση, φροντίζοντας να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο.

Ο κ. Παντελής Σκαρλάτος μίλησε για την ανάγκη σύνταξης επιδημιολογικής και εδαφολογικής μελέτης, καθώς και για την ανάγκη τοποθέτησης μονάδων μέτρησης σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

Ο κ. Ανέστης Πολυχρονίδης τόνισε ιδιαίτερα:

το ζήτημα μετεγκατάστασης της τσιμεντοβιομηχανίας για λόγους περιβαλλοντικής αναβάθμισης και οικιστικής ανάπτυξης της δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς και την ανάγκη συνεχούς καταμέτρησης των ρύπων από το ΤΙΤΑΝ, την συγκρότηση επιτροπής κοινωνικού ελέγχου με συμμετοχή επιστημόνων, Ο.Τ.Α. και ταυτόχρονα την ενεργοποίηση φορέων και συλλόγων του Δ. Ωραιοκάστρου με μπροστάρη τον Περιβαλλοντικό, την στήριξη του αγώνα -ενάντια στην καύση, της Πρωτοβουλίας των 128 Συλλόγων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και όχι μόνον, την εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και την διεκδίκηση προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων στην βάση της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της κυκλικής οικονομίας -όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Tropa Verde, του Δ. Παύλου Μελά, ή ακόμα και αυτό του μηδενικού υπολείμματος που πέτυχε και εφαρμόζει ο Δήμος του Μονάχου, όπου το 3-5% των απορριμμάτων που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί χρησιμοποιείται από τον δήμο για την συμπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και συμβάλει στην διαμόρφωση των χαμηλών δημοτικών τελών των τελευταίων ετών, την ανάγκη της συνεργασίας και της ενότητας γιατί μόνον όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε. Να μπουν τα συμφέροντα του δήμου και των πολιτών πάνω από τις προσωπικές και κομματικές φιλοδοξίες.

Ο κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου επισήμανε τη διάκριση καύσης φυσικού αερίου έναντι των απορριμμάτων RDF-SRF και την ουσιαστική ανάγκη απανθρακοποίησης.

Ο κ. Γρηγόριος Εδιρνέλης ανέφερε πώς το σημαντικότερο σε αυτό το στάδιο είναι η άμεση προσφυγή στη Δικαιοσύνη χωρίς να αποκλείουμε και κάθε άλλη μορφή κινητοποίησης και πίεσης προς κάθε κατεύθυνση. Η αξιοπιστία της τσιμεντοβιομηχανίας είναι τελείως αμφισβητήσιμη αφού κατέθεσε την μελέτη τροποποίησης της ΑΕΠΟ για καύση RDF & SRF παραμονή Χριστουγέννων και στη συνέχεια όταν έγινε αυτό γνωστό εν μέσω πανδημίας δεν μπορούσε κανείς λόγω καραντίνας να αντιδράσει. Επίσης δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με τους φορείς, ΟΤΑ, Συλλόγους, επιστημονική κοινότητα, κ.λ.π όπως προβλέπει η εθελοντική συμφωνία υπουργείου και τσιμεντοβιομηχανιών αλλά έγινε μόνο ανάρτηση της όπως προβλέπει ο νόμος ενώ τα στοιχεία που κατέθεσε η βιομηχανία είναι πλήρως αμφισβητήσιμα για πολλούς και διάφορους λόγους.

Ο κ. Άγγελος Θεμελής αναφέρθηκε στην ανάγκη συσπείρωσης των Δημάρχων όλου του Νομού Θεσσαλονίκης. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, θα πρέπει να δηλώσει για μία ακόμα φορά την έντονη αντίθεσή του στη καύση απορριμματογενών αποβλήτων, ως φθηνό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία «ΤΙΤΑΝ» και σε οποιοδήποτε άλλο εργοστάσιο, όπως στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Το Δ.Σ. απαιτεί μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της δημιουργίας Κέντρων Υγείας στην περιοχή μας. Αγωνίζεται για την ευρύτερη ανάπλαση του περιβάλλοντος.

Προσηλωμένη στην εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων, η κυβέρνηση της Ν.Δ., σε συνέχεια της συμφωνίας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τις τσιμεντοβιομηχανίες, θυσιάζει στο βωμό του κέρδους την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η χορήγηση της άδειας καύσης, είναι απόφαση βαθιά ταξική, είναι επιλογή της άρχουσας τάξης.

Η καύση των παραπάνω απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων και ανακυκλώσιμα υλικά, θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή και εκπομπή οργανικών ενώσεων όπως διοξίνες, φουράνια, οξείδια του αζώτου. Βαρέα μέταλλα, υδροχλώριο, υδράργυρος, μικροσωματίδια άνθρακα. Αυτά προκαλούν καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα, διαταραχές στο αναπνευστικό και ουροποιητικό σύστημα, υπέρχρωση δέρματος και υπερτρίχωση, πολυνευροπάθεια, αδυναμία στα κάτω άκρα, αισθητικές διαταραχές (όραση, ακοή, όσφρηση και γεύση), μέχρι και ψυχιατρικές διαταραχές.

Επισημαίνεται ότι στη ΒΔ Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο μεγάλα νοσοκομεία και ότι η περιοχή μας είναι σεισμογενής. Ο έλεγχος της εκπομπής ρύπων θα γίνεται από την ρυπαίνουσα εταιρεία ή από άλλες «πιστοποιημένες» ιδιωτικές εταιρείες. Επιπλέον, θα υπάρχει ο κίνδυνος των αποθηκευμένων καυσίμων, πολλά εκ των οποίων θα μπορούν να εισάγονται από θυγατρικές του «ΤΙΤΑΝ» στο εξωτερικό!

Πλανάται όποιος νομίζει ότι οι επιπτώσεις της καύσης θα είναι κατά τόπους γιατί ο αέρας δεν γνωρίζει σύνορα και περιοχές. Το γνωρίζουν καλά επιστημονικοί φορείς και ο λαός της Μαγνησίας που εισπνέουν το δηλητηριώδες καυσαέριο της ΑΓΕΤ, γι αυτό και κινητοποιούνται με κάθε τρόπο.

Απαιτούμε να σταματήσει κάθε σχετική διαδικασία. Να χρηματοδοτηθεί από το Κράτος η πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, να προωθηθεί η μηχανική ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, στη βάση χωριστής συλλογής των υλικών, η κομποστοποίηση των βιοαπόβλητων, ο καθορισμός σύγχρονων όρων αποκομιδής με ανανέωση του εξοπλισμού, η υγειονομική ταφή, η μόνιμη και σταθερή δουλειά με συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στη διαχείριση των αποβλήτων.

Αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στα πλαίσια ενός ενιαίου κρατικού φορέα, με ολοκληρωμένο κεντρικό σχεδιασμό. Η καύση των σκουπιδιών και οι μονάδες επεξεργασίας με ΣΔΙΤ, θα μεταφέρουν νέα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων.

Απαιτούμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις και δεσμεύσεις όλων των εμπλεκόμενων δημοτικών αρχών και της Περιφερειακής Διοίκησης, ενάντια στην καύση. Με δυναμικές κινητοποιήσεις να απαιτήσουν την ανάκληση της αδειοδότησης. Να κριθούν ανεπιθύμητοι η εταιρεία και όλοι εκείνοι που συμφώνησαν ρητά ή σιωπηλά με την καύση. Απαιτούμε να σταματήσει εδώ και τώρα η καύση πετ κοκ και σκουπιδιών από το «ΤΙΤΑΝ» Ευκαρπίας.

Δεσμευόμαστε ότι ο Δήμος μας θα ενημερώσει τον κόσμο, δεν θα μείνει μόνο στις δικαστικές προσφυγές αλλά θα μπει δυναμικά μπροστά για την αποτροπή παρόμοιων σχεδίων. Προς τούτο, θα συνεργαστεί με όλους τους συλλογικούς φορείς που αντιστέκονται σε όλη την περιοχή της Κ. Μακεδονίας και ευρύτερα.

Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη ημέρα θα βρει το λαό ενωμένο και οργανωμένο ώστε με μαχητικούς, μαζικούς αγώνες να καταφέρουμε την ανάκληση της αδειοδότησης.

Σε ακολουθία των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου απαιτεί:

- από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να σταματήσει τις διαδικασίες επέκτασης της αδειοδότησης σε RDF-SRF της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ και ζητά άμεσα από τον Υπουργό να δεχτεί αντιπροσωπεία του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκειμένου να εκτεθούν αναλυτικά οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την ενέργεια αυτή για την ποιότητα της ζωής των πολιτών και την ασφάλεια της υγείας.

- από την Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον και να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των κατοίκων της πόλης της Θεσσαλονίκης που θα πληγούν ανεπανόρθωτα από τις περιβαλλοντικούς ρύπους καύσης RDF-SRF καθώς οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία είναι δυσμενείς και ανεπανόρθωτες και δεν δύναται να προσβάλλεται από οποιαδήποτε κοινοτική οδηγία.

- από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας και τα Δημοτικά Συμβούλια ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης να σταθούν αλληλέγγυοι στον αγώνα του Δήμου Ωραιοκάστρου ενάντια στην καύση RDF-SRF, διότι το ενδεχόμενο καύσης τους έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων ολόκληρης της πόλης.

Ζητά :

- από τα Δημοτικά Συμβούλια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης να λάβουν σχετικές αποφάσεις και να σταθούν συνοδοιπόροι στον αγώνα του Δήμου Ωραιοκάστρου, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράσταση τους στον κοινό αγώνα ενάντια στην καύση απορριμματογενών αποβλήτων RDF-SRF από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ.

- από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να εισάγει άμεσα θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, λαμβάνοντας σχετική απόφαση και να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες παύσης της αδειοδότησης για την καύση RDF-SRF από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, χρηματοδοτώντας συγχρόνως περιβαλλοντικές μελέτες που θα αναδείξουν το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον από την ρυπογόνα δραστηριότητα της τσιμεντοβιομηχανίας στην Δυτική πλευρά της πόλης.

Η υγεία των πολιτών είναι δημόσιο και αδιαπραγμάτευτο αγαθό και πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευθύνη και υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, αφού η διασφάλισή της αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα και υποχρέωση του Κράτους.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός, και για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

  1. Την παραπάνω εισήγηση.

  2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.

  3. Το άρθρο 65 ν. 3852/2010.

  4. Τα ψηφίσματα που εξεδόθησαν στη 18η/2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου ενάντια στην καύση απορριμματογενών αποβλήτων RDF-SRF στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ.

Αποφασίζει Ομόφωνα επί των καταμετρηθεισών ψήφων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου στέκεται σύσσωμο ΕΝΑΝΤΙΑ στην τροποποίηση της άδειας καύσης υπολειμμάτων ανακύκλωσης και επέκτασης αυτής σε RDF- SRF και εναλλακτικών καυσίμων της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ.

Παρών δήλωσε ο κ. Θεμελής Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 114/2020

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου

30 views0 comments

Comments


bottom of page