top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Α. Γαβότσης: Π.Τσακίρης: Ο ασυνεπής δήμαρχος που δεν μπορεί ή δεν θέλει να πετύχει τίποτεΑ. Γαβότσης:

"Η διοίκηση μου, και εγώ προσωπικά, είχαμε δώσει μια μάχη, με την άρνηση μας στην αδειοδότηση της λατομικής ζώνης του Μεσαίου, ζητώντας μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να προχωρήσουμε στον αποχαρακτηρισμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, έπειτα από αυτήν την σχετική πρωτοβουλία, να επιτευχθεί η έκδοση προσωρινής δικαστικής διαταγής, με την οποία διατασσόταν, η μη υπογραφή μισθωτικών συμβάσεων για τα λατομεία, τόσο με τον συνεταιρισμό ΝΙΚΗ, όσο και με τον συνεταιρισμό ΚΥΨΕΛΗ.

Δυστυχώς όμως ο Π.Τσακίρης, ακόμα και σε ένα τόσο μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα, όχι μόνο για το Μεσαίο, αλλά για όλον τον διευρυμένο δήμο, δείχνει πόσο ασυνεπής είναι, και μην μπορώντας να πετύχει τίποτε, βρίσκεται σε μια διαρκή αναταραχή που του προκαλεί άγχος, γιατί συνεχώς είναι εκτεθειμένος στους δημότες του. H απόφαση για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής εγκατάστασης της εταιρείας “ΕΛΛΗΜΕΤ” σε μισθωμένη δημόσια έκταση 215 στρεμμάτων στη λατομική περιοχή Μεσαίου του δήμου Ωραιοκάστρου, αποτελεί μια ακόμη αρνητική εξέλιξη, και βρισκόμαστε πλέον ένα βήμα πριν την έναρξη νέου λατομείου, αφού και πριν λίγο καιρό, είχε εκδοθεί ανάλογη απόφαση για έκταση 250 στρεμμάτων για το συνεταιρισμό “Η ΝΙΚΗ”.
Αριθμός Απόφασης: 81/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΘΕΜΑ: Συζήτηση για την ακύρωση της λειτουργίας νέων λατομείων στην Τ.Κ. Μεσαίου Δήμου Ωραιοκάστρου και λήψη απόφασης για τις ενέργειες του Δήμου. Στο Μεσαίο και στο Πολιτιστικό κέντρο, σήμερα τη 17η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3172/11-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Μετά την παραπάνω εισήγηση, πήρε τον λόγο ο κ. Κυριακόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε λεπτομερώς τις ενδεικνυόμενες ενέργειες που θα προβεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου για την υπόθεση των λατομείων, οι οποίες αναλυτικά είναι οι παρακάτω: 1. Σύνταξη και επίδοση εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με αίτημα την μη υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης λατομείων με τους Συνεταιρισμούς «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η ΝΙΚΗ Σ.Π.Ε.» και «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π.Ε.». 2. Άσκηση Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 6853/12-9-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών με συνοδό έργο συγκρότημα θραύσης και ταξινόμησης υλικών, σε δημόσια έκταση 250.381 τ.μ. (έναντι τα αρχικώς εκτιμηθείσας έκτασης 250.646 τ.μ.), εντός λατομικής περιοχής τα Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θες/νίκης. Φορέας δραστηριότητας: «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η ΝΙΚΗ Σ.Π.Ε.» …». 3. Άσκηση Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 6850/12-9-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης, με συνοδό έργο συγκρότημα θραύσης και ταξινόμησης υλικών, 214.968,95 τ.μ. (έναντι της αρχικώς εκτιμηθείσας έκτασης 215.232 τ.μ.), στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης. Φορέας δραστηριότητας: «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π.Ε.».». 4. Άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως και Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, κατά της ανωτέρω (υπό 1) υπ’αριθμ. πρωτ. 6853/12-9-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τον Συνεταιρισμό «Η ΝΙΚΗ Σ.Π.Ε.». 5. Άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως και Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, κατά της ανωτέρω (υπό 1) υπ’αριθμ. πρωτ. 6850/12-9-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τον Συνεταιρισμό «Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π.Ε.». 6. Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, με αίτημα και για την αναστολή εκτελέσεως, ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 6943/4-2-2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, περί έγκρισης μίσθωσης για εκμετάλλευση δημόσιας λατομικής έκτασης στον Εργασιακό Παραγωγικό Συνεταιρισμό «Η ΝΙΚΗ» Σ.Π.Ε. 7. Διερεύνηση εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχη (προς την ανωτέρω – υπό 5.) απόφαση και για τον Συνεταιρισμό «Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π.Ε.» και σε καταφατική περίπτωση άσκηση αντίστοιχης ενδικοφανούς προσφυγής και κατ’αυτήν. 8. Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς σε βάρος όλων των εμπλεκόμενων προσώπων (αιρετών, υπαλλήλων κλπ.) για παράβαση καθήκοντος και παραβίαση δικαστικής αποφάσεως

21 views0 comments

Commentaires


bottom of page