top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Δ. Ωραιοκάστρου: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα απαλλαγής τελών για επιχειρήσεις που πλήττο..Την ηλεκτρονική πλατφόρμα απαλλαγής τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19https://oraiokastro.intelligentcity.gr/icityops/,έθεσε σε λειτουργία ο Δήμος Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για την ανακούφιση των πληττόμενων επιχειρήσεων.

«Οι επιχειρήσεις του Δήμου Ωραιοκάστρου έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα από τον Covid-19. Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και την οικονομία του τόπου μας και στο πλαίσιο αυτό οι αντιδημαρχίεςΔιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Πολιτικής και Νέας Γενιάς συνεργάστηκαν και δημιούργησαν μια εύχρηστη πλατφόρμα, στην οποία οι επιχειρηματίες μπορούν να συνδέονται και ακολουθώντας απλά βήματα να υποβάλλουν την αίτησή τους», τονίζει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Η πλατφόρμα: Οδηγίες και δικαιολογητικά

Ειδικότερα, ο Δήμος Ωραιοκάστρου στην προσπάθειά του να ανακουφίσει τους πληττόμενους επιχειρηματίες, σε εφαρμογή της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (ΦΕΚ 68 Α’/20.3.2020), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν 4683/2020 (ΦΕΚ Α'/10.4.2020), ενέκρινε ομόφωνα (επί των καταμετρηθεισών ψήφων) με την υπ’ αριθ. 80/11.03.2021 (ΑΔΑ: 6Β4ΡΩΗΖ-ΗΣΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού (Ν.25/1975) των επιχειρηματιών που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορονοϊού COVID -19.

Η απαλλαγή αφορά στο χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, σύμφωνα με τις σχετικές Κ.Υ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα: https://oraiokastro.intelligentcity.gr/icityops/, στην οποία συνδέονται και ταυτοποιούνται με χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet.

Από τις κατηγορίες των αιτήσεων, επιλέγουν την αντίστοιχη αίτηση:

1. Αίτηση απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης συνέπεια του Covid-19 - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνδέεται με κωδικούς TAXISnet το Φυσικό πρόσωπο - δικαιούχος - καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος).

2. Αίτηση απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης συνέπεια του Covid-19 - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνδέεται με τους κωδικούς TAXISnet του Νομικού προσώπου - δικαιούχου - καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος είτε νόμιμος εκπρόσωπος, είτε διαχειριστής, είτε εξουσιοδοτημένος λογιστής).

Εάν η επιχείρηση (π.χ. εποχιακό ξενοδοχείο) δεν είχε υποβάλλει δήλωση αναστολής λειτουργίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τότε οι ενδιαφερόμενοι επισυνάπτουν συμπληρωμένη την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' (επισυνάπτεται και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου – oraiokastro.gr).

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα αφορούν το χρονικό διάστημα από 20.03.2020 μέχρι και 31.12.2020.

Η επιστροφή των ποσών των Δημοτικών Τελών θα πραγματοποιηθεί μέσω έκδοσης χρηματικού εντάλματος προς τους δικαιούχους, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής προς τον Δήμο από τους δικαιούχους θα πραγματοποιείται αυτεπάγγελτος συμψηφισμός των ποσών.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία στα απαιτούμενα πεδία, και με επισυναπτόμενα όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Για επιστροφή ποσών μεγαλύτερων των 1.500 € η Υπηρεσία θα αιτηθεί από τους δικαιούχους την υποβολή αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

Ως τελευταία προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 14η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Για σχετικές πληροφορίες MONO με τη χρήση της εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής & Νέας Γενιάς, Νικόλα Σαραμούρτση, στο τηλέφωνο 2313304051 και μέσω e-mail στην ηλ. Διεύθυνση:saramourtsis@oraiokastro.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Εκτύπωση ή στιγμιότυπο οθόνης (print-screenscreenshot) από το TAXISnet της σελίδας προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία επιχείρησης, από την οποία θα προκύπτουν τα φορολογικά στοιχεία και οι ΚΑΔ της επιχείρησης.

2. Εκτύπωση ή στιγμιότυπο οθόνης (print-screenscreenshot) του εντύπου δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο να προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και να τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της, όπως και η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της διακοπής. Εάν η επιχείρηση (πχ εποχιακό ξενοδοχείο) δεν είχε υποβάλλει δήλωση αναστολής λειτουργίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τότε οι ενδιαφερόμενοι επισυνάπτουν συμπληρωμένη την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' (επισυνάπτεται και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου – oraiokastro.gr).

3.Αντίγραφα λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για την περίοδο 20/03/2020-31/12/2020, μόνο για τα διαστήματα που είχε ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία της επιχείρησης (με τη σελίδα αναλυτικών χρεώσεων).

4. Αποδείξεις εξόφλησης των ανωτέρω επισυναπτόμενων λογαριασμών. Αν η παροχή έκλεισε πριν τη λήξη του έτους, επισυνάπτετε και το αποδεικτικό διακοπής. Αν οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω ρύθμισης, επισυνάπτετε το δοσολόγιο και τα αποδεικτικά των πληρωμών.

5. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού από το οποίο θα προκύπτει ότι ο δικαιούχος του IBAN ταυτίζεται με την επωνυμία τη επιχείρησης (extrait, πρώτη σελίδα βιβλιαρίου, screenshot e-banking κτλ.)

Για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται επιπλέον:

1. Καταστατικό ή ΦΕΚ εκπροσώπησης.

13 views0 comments

Comments


bottom of page