top of page
  • Writer's pictureΠεριοδικό "Ωραίο"

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- ασφαλής λειτουργία σχολικών μονάδων
ΕΝΩΣΗΓΟΝΕΩΝΚΑΙΚΗΔΕΜΟΝΩΝΔΗΜΟΥΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡOΥ Πληροφορίες:ΝικολαοςΓ.Νταμπαλής e-mail:egoraio@gmail.com Ωραιόκαστρο,17/10/2020 Αρ.Πρωτ.93 Προς: 1. ΥπουργόΠαιδείαςκ.ΝΙΚΗΚΕΡΑΜΕΩΣ 2. ΥφυπουργόΠαιδείαςκ.Ζαχαράκη Σοφία 3. Δ/νσησπουδώνΥπουργείουΠαιδείας 4. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 5. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης 6. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών


ΘΕΜΑ:«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- ασφαλής λειτουργία σχολικών μονάδων»

Τοκλείσιμοτωνσχολείων τον Μάρτιομαςβρήκεαπροετοίμαστους,αναγκαστήκαμενα ακολουθήσουμετηνεξαποστάσεωςεκπαίδευσημεπολλάπροβλήματακυρίωςέλλειψης εξοπλισμούκαιεκπαίδευσης.

Μετηνκαθοδήγησηόμωςτουυπουργείουκαιτωνεκπαιδευτικών, πουπραγματικάμέσασεμικρόσχετικάχρονικόδιάστημαχωρίςκαμίαεξειδικευμένη εκπαίδευσηστομεγαλύτερομέροςτωνεκπαιδευτικών,καταφέραμεόλοιμαζί(γονείς,μαθητές, εκπαιδευτικοί) κάτι πρωτόγνωρο και μοναδικό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ωραιοκάστρου,κατέγραψε και ανάδειξε τα πολλά προβλήματα της προηγούμενης περιόδου που εφαρμόστηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Hεπιστροφήτωνμαθητώνστιςσχολικέςαίθουσεςμαςχαροποίησειδιαίτερα,παράλληλα όμως μας δημιούργησε και προβληματισμούς για το επικείμενο κλείσιμο των σχολείων λόγω έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου αναφέρει «Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες.»

Μετά το άνοιγμα των σχολείων η αποχή από τις τάξεις ήταν μεγάλη ιδίως στην Δευτεροβάθμια με σχεδόν ανύπαρκτη παρουσία των μαθητών των Λυκείων,

Η υποστήριξη των μαθητών που δεν προσήλθαν για λόγους υγείας με υπεύθυνη δήλωση τους ,δεν είχαν ουσιαστικά καμία υποστήριξη (όπως το αναλύσαμε σε σχετικό έγγραφό μας Αρ. Πρ. 85/ 23-05-2020)

Πολλοί δεν είχαν και δεν έχουν τα απαιτούμενα μέσα, τα tabletπου υποσχέθηκε το υπουργείο δεν έφτασαν στους μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αγόρασε ταμπλετ και μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου δόθηκαν στις οικογένειες που το είχαν πραγματικά ανάγκη.

ΝαεπισημάνουμεότιστιςπερισσότερεςσχολικέςμονάδεςτουΩραιοκάστρουηεπάρκειασε προτζέκτορεςκαιυπολογιστέςοφείλεταικυρίωςστηνενίσχυσητωνσχολείωναπότους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Τα προβλήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτυπώθηκαν στην έρευνά μας, όπως φαίνεται και στα παρακάτω διαγράμματα.


Το 75% των γονέων θεωρεί ότι τα προβλήματα ήταν σημαντικά καθιστώντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναποτελεσματική, τουλάχιστον στην αρχή της.

Το 25% των κηδεμόνων θεωρεί την εξ αποστάσεως ικανοποιητική αλλά μόλις το 9% θεωρεί ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα

Πώς αξιολογείτε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση , ηλεκτρονικές τάξεις, η-ταξη, e-me, ασύγχρονη εκπαίδευση


Μόλις 7% των γονέων απαντούν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα

Το 71% των κηδεμόνων αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα

Η προηγούμενη εμπειρία του κλεισίματος των σχολείων ανάδειξε πλήθος προβλημάτων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση την διάρκεια που οι σχολικές μονάδες ήταν κλειστές τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά, όπως άλλωστε φαίνεται και από τις απαντήσεις των μελών μας μετά από σχετική έρευνα της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ωραιοκάστρου σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω

· Πολλές οικογένειες που διέθεταν υπολογιστές δεν μπορούσαν να πάρουν σειρά (ένας υπολογιστής σε οικογένεια), σε αρκετές περιπτώσεις χρειαζόταν εκτύπωση εργασιών και ανέβασμα των απαντήσεων και όλα αυτά χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις.

· Δεν υπήρχε ο απαραίτητος συντονισμός , κάθε εκπαιδευτικός έκανε ότι ήθελε πόσο μάλλον σε επίπεδο σχολικής μονάδας όπου κάθε σχολείο εφάρμοζε διαφορετικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

· Αρκετοί εκπαιδευτικοί στέλναν απλά αρχεία στο mail των κηδεμόνων ή ανέβαζαν αρχεία στις ηλεκτρονικές τάξεις με αποτέλεσμα οι μαθητές και οι γονείς τους να ψάχνουν να βρουν τι ανέβηκε και από ποιόν και στις περισσότερες περιπτώσεις ανεπαρκείς οδηγίες.

· Οι γονείς επωμίστηκαν μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προσπαθώντας να βοηθήσουν τα παιδιά τους , η παρουσία του κηδεμόνα για επίλυση προβλημάτων ηλεκτρονικής φύσης και της υποστήριξης για να βρουν οι μαθητές τι έπρεπε να κάνουν ήταν συνεχής και σε πολλές περιπτώσεις να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τον ρόλο του δασκάλου κάνοντας μάθημα στα παιδιά τους.

· Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόστηκε μόνο ασύγχρονη διδασκαλία, με απουσία εντελώς της σύγχρονης.

· Η σύνδεση στο δίκτυο ανεπαρκής για όλες αυτές τις συνδέσεις , πόσο μάλλον σε οικογένειες με εκπαιδευτικούς γονείς.

· Στην αρχή τουλάχιστον η πρόσβαση στις υπηρεσίες ήταν σχεδόν αδύνατη και το σύστημα σερνόταν.

· Απροθυμία των μαθητών να συμμετέχουν στην διαδικασία.

Ένα ποσοστό μόλις 11% αναφέρει ότι δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα.

Ποια τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά την διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


Διεκδικούμε τώραμέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

· Χωρισμό των τμημάτων και τη λειτουργία τους με 12-15 παιδιά,

· Τις προσλήψεις εκπαιδευτικών και την κάλυψη των κενών

· Τις προσλήψεις καθαριστριών για την εξασφάλιση του συνεχούς καθαρισμού σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου όπως ακριβώς αναφέρονται στις εξαγγελίες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ «Η συχνή, καθημερινή και συστηματική καθαριότητα και εφαρμογή απολυμαντικών στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19»

· Την εύρεση και διαμόρφωση νέων χώρων διδασκαλίας

· Την διαμόρφωση των υπάρχων χώρων ώστε να είναι ασφαλής η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες (αίθουσες διδασκαλίες σε υπόγεια ή με μικρή χωρητικότητα και έλλειψη επαρκούς αερισμού)

· την δωρεάν παροχή μέσων προστασίας , η μια μάσκα και ένα παγουρίνο προφανώς και δεν επαρκούν. Αρκετές σχολικές μονάδες έχουν στείλει οδηγίες για περισσότερες από δυο μάσκες κατά την διάρκεια διδασκαλίας

· Την διενέργεια δωρεάν τακτικών tests στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, όπως και στο προσωπικό καθαριότητας και υποχρεωτικά σε περίπτωση θετικού κρούσματος σε σχολική μονάδα.

· Η χρήση της μάσκας δημιούργησε μια ψευδής αίσθηση ασφαλείας, με αποτέλεσμα να ατονήσουν τα βασικά μέτρα προστασίας όπως το πλύσιμο των χεριών και οι αποστάσεις. Σε συνδυασμό και με την λάθος χρήση ίσως να προβεί αναποτελεσματικό μέτρο. Η συνεχής ενημέρωση και υπενθύμιση για τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία.

· Το ωρολόγιο πρόγραμμα που εφαρμόζουν οι σχολικές μονάδες να αναπροσαρμοστεί με μικρότερο χρόνο διδασκαλίας και αύξηση του χρόνου των διαλειμμάτων ώστε να αερίζονται επαρκώς οι αίθουσες και την αποσυμφόρηση των μαθητών από την χρήση μάσκας

· Ο υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του, άραγε μπορεί να εκτελεί και χρέη σχολικού νοσηλευτή, έχει εκπαιδευτεί; και μάλιστα, πρέπει να εκπαιδεύσει και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό!!!!

· Να επισημάνουμε ότι ενώ οι οδηγίες μιλάνε για « Συστηματική αποφυγή ανάμιξης των μαθητών που δεν ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή στην ίδια σταθερή ομάδα παιδιών σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα των διαλειμμάτων και της διδασκαλίας» δεν συμβαίνει αυτό στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Το Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε μικτά τμήματα, όπου μπορεί να υπάρχει ανάμιξη μαθητών ακόμα και από όλα τα τμήματα/τάξεις του σχολείου. (Αυτή την στιγμή υπάρχουν ολοήμερα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα!!!Σχετικό έγγραφο της Ένωσης απ:92 23/09/2020)

2. Στην περίπτωση της διδασκαλίας Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στους μαθητές όπου συμμετέχουν μαθητές από δύο τάξεις.

3. Στην περίπτωση των εργαστηρίων Πληροφορικής, Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, στην αίθουσα Μουσικής ή Εικαστικών (όπου υπάρχει).

Στην περίπτωση της υποχρεωτικής σύγχρονης διδασκαλίας λόγω πανδημίας απαιτούμε:

· Την προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής για την κάλυψη όλων των αναγκών υλοποίησης της.(ψηφιακές γραφίδες, προτζέκτορεςσε όλες τις αίθουσες, ΗΥ και ότι άλλο κριθεί απαραίττητο)

· Την ενίσχυση σε εξοπλισμό όλων των μαθητών που τον έχουν ανάγκη σύμφωνα με τα στοιχεία (που έχουν ήδη καταγραφεί) που έχουν δώσει οι Διευθυντές των σχολείων.

· Να προβείτε σε αγορά εξοπλισμού σε όλους τους εκπαιδευτικούς

· Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες (κάτι που έπρεπε να έχει ήδη γίνει από την Άνοιξη σύμφωνα με τις εξαγγελίες) όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτωνώστε και αυτοί με την σειρά τους να μεταφέρουν τις απαραίτητες οδηγίες προς τους μαθητές τους.

· Το ανέβασμα απλά αρχείων στις ψηφιακές τάξεις προφανώς και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρειάζεται επιμόρφωση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ψηφιακές τάξεις ώστε να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες τους.

· Να εξασφαλιστεί η καθολικότητα της πρόσβασης και της συμμετοχής στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

· Την επιπλέον χρηματοδότηση στις σχολικές επιτροπές ώστε να μπορέσουν άμεσα να εξοπλίσουν τις σχολικές μονάδες.

· Την αναβάθμιση όλων των συνδέσεων ιντερνετ και του δικτύου σε όλες τις σχολικές μονάδες.

· Την όσο δυνατόν ομοιόμορφη οργάνωση διδασκαλίας και καταρτισμό προγράμματος για την σύγχρονη διδασκαλία από όλες τις σχολικές μονάδες μέσα από σαφείς οδηγίες για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

· Να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών μαςκατά την σύνδεση στην πλατφόρμα webex και καθ’ όλη την διάρκεια του online μαθήματος.

· Κατά την απευθείας διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο από τον εκπαιδευτικό σε μαθητές που παρακολουθούν «ζωντανά» μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και οποιασδήποτε υπολογιστικής συσκευής (Η/Υ, τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο) να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμία καταγραφή εικόνας ή και ήχου από το μάθημα είτε από μαθητές είτε από καθηγητές καθώς και ότι η πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο στους μαθητές της τάξης και να καταχωρούνται αυτόματα απουσίες ώστε να υπάρχει ο έλεγχος για το ποιος συνδέθηκε και από πού.(Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις σύνδεσης αγνώστων στις τάξεις)

· Μαζί με τους εκπαιδευτικούς να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος υποστήριξης των μαθητών που δεν θα μπορούν μα συμμετέχουν στην δια ζώσης διδασκαλία μιας και οι αντιδράσεις και η μη εφαρμογή της κάμερας στις σχολικές αίθουσες αφήνει τους μαθητές χωρίς καμία συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

· Στην περίπτωση εκ περιτροπής διδασκαλία να διασφαλιστεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών που δεν θα πηγαίνουν σχολείο.

· Την δωρεάν πρόσβαση στις πλατφόρμες τους sch , όπως ακριβώς είχε εφαρμοστεί κατά την διάρκεια της καραντίνας. Ένα πρόβλημα που παρατηρήθηκε ήταν ότι όταν δεν είχαν μονάδες οι μαθητές δεν μπορούσαν να συνδεθούν.

· Στις περιπτώσεις που κάποιος δεν είχε ιντερνετ και προβλέπονταν να συνδεθεί με το τηλέφωνο να μεριμνήσετε για την επιδότηση των οικογενειών που αποδεδειγμένα το έχουν ανάγκη με δωρεάν ιντερνετ.

· Να δοθεί η δυνατότητα εξετάσεων στο τέλος της χρονιάς μέσω ψηφιακής πλατφόρμας όπως χρησιμοποίησαν τα πανεπιστήμια για τους φοιτητές, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επαναλήψεις και αξιολόγηση των μαθητών μέσω της τελικής εξέτασης τους, ακόμα και τα διαγωνίσματα τετράμηνων αν χρειαστεί να γίνεται εξ αποστάσεως.

· Την διασφάλιση ότι η ύλη θα ολοκληρωθεί μέσα από τα μαθήματα εξ αποστάσεως και όχι μόνο για λόγους επανάληψης (με την προϋπόθεση ότι θα έχουν δημιουργηθεί όλες εκείνες οι συνθήκες ικανοποιητικής πρόσβασης σε όλους τους μαθητές)

Θεωρούμε δεδομένο ότι καμιά εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δια ζώσης διδασκαλία και πρέπει να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις συνθήκες της ασφαλής συνέχισης της εκπαιδευτικής διδασκαλίας.

Η παρουσία των παιδιών στο σχολείο, είναι απαραίτητη, οι δημιουργικές σχέσεις με τους συμμαθητές και τους διδάσκοντες, η συμμετοχή στο παιχνίδι και τις αθλητικές δραστηριότητες έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική και συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών και των εφήβων, τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Η πλήρης λειτουργία του σχολείου είναι σημαντική και για τους εργαζόμενους γονείς που έτσι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.

Η πλήρης λειτουργία του ολοήμερου και η βοήθεια που προσφέρει, είναι αναμφισβήτητη όσον αφορά στην παιδαγωγική του σημασία , την εκπαιδευτική διαδικασία , περιορίζοντας ταυτόχρονα την επαφή των παππούδων και των γιαγιάδων με τα εγγόνια.

Σας ευχαριστούμε πολύ

Με εκτίμηση το ΔΣ της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δήμος Ωραιοκάστρου

2. Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ωραιοκάστρου

3. Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ωραιοκάστρου

4. Σχολικές μονάδες Ωραιοκάστρου

5. Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων Ωραιοκάστρου

6. Ομοσπονδία Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

17 views0 comments

Comments


bottom of page